Politiska partiers roll i utvecklingen av Sverige

Politiska partiers roll i utvecklingen av Sverige

Politiska partier utgör en viktig del i vår demokrati. Våra partier representerar olika ideologier som presenteras via deras partiprogram där det redovisas vilka förändringar och förbättringar de vill åstadkomma. Stora förändringar i ett samhälle måste ske gradvis för att inte skapa kaos och analyseras under tiden som dessa sker. Men som alla vet bestäms detta i slutändan av regeringen i Rosenbad och i vår riksdag där alla partier är representerade.

Stora förändringar

Stora förändringar har skett i vårt samhälle under de senaste åren, vilket kan anses vara lite av ett fenomen. Från att ha varit ett land med en centraliserad makt där staten var en betydande maktfaktor har en decentralisering skett, vilket öppnat för andra idéer och aspekter. Tidigare hade den offentliga sektorn stor betydelse för vårt samhälle men har numera minskat i takt med de förändringar som skett. Samtidigt har den privata sektorn ökat i ett ekonomiskt hälsosamt klimat med konkurrens, effektivisering och en öppen marknad. Därmed inte sagt att alla företag inom den privata sektorn har varit bättre eller billigare än den tidigare dominerande offentliga sektorn.

Styrning

Det är viktigt för politiska partier att ta ansvar för styrningen av vårt samhälle och de förändringar som sker. Det är precis lika viktigt för företag eller organisationer att ha ett ledningssystem som är effektivt och väl fungerande. Med ett bra ledningssystem kan företag eller organisationer planera, kontrollera, leda, följa upp samt utvärdera organisationens arbete. Även om ledningssystem i första hand är för högsta ledningen fungerar systemet även som ett stöd för medarbetare i deras dagliga arbete. Strasys är ett snabbt växande techbolag som har som mål att göra det enklare för företag och organisationer att förbättra sina lednings-, kvalitets- och styrprocesser för att nå högre effektivitet och framgång. Passa på att besöka Strasys och att ladda ner guiden ”Så kommer du igång med ditt kvalitetsarbete” där du får bra tips om hur du startar ditt förbättringsarbete.

New Public Management

Under 1980- till 1990-talet började New Public Management (NPM) växa fram, vilket i huvudsak har påverkat förändringar inom den offentliga sektorn och dess styrning. Numera organiseras den offentliga sektorn på ett sätt som påminner mer om styrningen i den privata sektorn. Denna förändring har som bekant skapats av politiska partier i maktposition. De två största politiska partier som haft betydande roll i utvecklingen av vårt moderna samhälle idag är Moderaterna och Socialdemokraterna. Politiska partier som innehar makt genom en regeringsställning kan alltså påverka styrningen i Sverige samt förändra utformandet och omfattningen av den offentliga sektorn.

Politik i Sverige